Príroda

PRÍRODNÉ POMERY

Podľa fytografického členenia Slovenska je katastrálne územie obce Ochodnica súčasťou okresu Západobeskydské Karpaty – Javorníky, patriace do západokarpatskej flóry. Katastrálne územie tvorí povodie potoka Ochodničanka s prítokmi Suchá, Žernovka a mnohými ďalšími.  Centrum obce tvorí kotlina obklopená lesmi, lúkami, pasienkami a poliami. Na hraničných hrebeňoch katastra sa nachádzajú osady ako Suchá, Beľajky, či Petránky.
Z vegetačného hľadiska je územie obce Ochodnica rozmanité. Väčšinu lesnej pôdy osídľujú ihličnaté a zmiešané lesy. Najvyskytovanejším ihličnanmi sú tu smrek, jedľa, borovica a smrekovec. Z listnatého zastúpenia tu môžeme nájsť buk, hrab, či v blízkosti prítokov aj vŕbu. Biotop lesov patrí k najrozsiahlejším, zastúpenie lesných pozemkov je 62%.
Z hľadiska fauny prináleží oblasť eurosibírskej podoblasti palearktickej oblasti. Živočíšne spoločenstvá majú charakter podhorskej a horskej fauny .
Napriek tomu, že kataster obce nespadá do chránenej krajinnej oblasti, má mnohé zachovalé a hodnotné územia, a bohatú druhovú rozmanitosť fauny a flóry, ktoré si zaslúžia pozornosť z hľadiska ochrany prírody.